Zpracování a ochrana osobních údajů v aplikaci MUNI POMÁHÁ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) informuje Masarykova univerzita subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány jejich osobní údaje v mobilní aplikaci „MUNI POMÁHÁ“ (dále jen „aplikace“).

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů subjektů údajů, tedy tím, kdo určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj, je

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno,

IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224,

ID schránky: 9tmj9e4.

Masarykova univerzita (dále též MU, správce) je veřejnou vysokou školou univerzitního typu podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). V rámci svého hlavního poslání svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací a v souvislosti s ní vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a s nimi související činnosti.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřencem pro ochranu osobních údajů Masarykovy univerzity je Iva Zlatušková, e-mailová adresa poverenec@muni.cz, telefonní čísla +420 549 49 1030, +420 603 289 580, osobní webová stránka https://www.muni.cz/lide/2351-iva-zlatuskova.

Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně osobních údajů v rámci aplikace nebo k uplatnění svých práv.

Zásady pro zpracování osobních údajů
Osobní údaje Masarykova univerzita zpracovává pouze v rozsahu, který je nezbytně nutný pro funkčnost aplikace. Osobní údaje jsou chráněny a zabezpečeny v maximální možné míře dle standardů správce a v souladu s platnými právními předpisy. Při zpracovávání správce dodržuje veškeré zásady pro zpracování osobních údajů dle obecného nařízení. Zásady a pravidla při zpracování osobních údajů na Masarykově univerzitě upravuje také Směrnice MU č. 1/2018 „Ochrana a zpracování osobních údajů“.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování je zprostředkování kontaktu mezi dobrovolníkem (subjektem údajů) a příjemcem pomoci, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a zajištění komunikace mezi dobrovolníkem a dobrovolnickým centrem.

Kategorie osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány
Masarykova univerzita zpracovává v aplikaci osobní údaje těchto kategorií osob – dobrovolníků (subjektů údajů):

zaměstnanci, tj. osoby v pracovně-právním vztahu k MU,

studenti, tj. osoby účastnící se všech forem vzdělávání na MU,

fyzické osoby bez pracovně-právního či jiného vztahu k MU.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Masarykova univerzita zpracovává tyto osobní údaje poskytnuté v aplikaci přímo jednotlivými dobrovolníky (subjekty údajů):

jméno, příjmení, telefonní číslo, primární a sekundární e-mailová adresa, poštovní adresa – až tři varianty, obor studia.

Právní důvody pro zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů v aplikaci probíhá na základě souhlasu subjektů údajů.

 

Předávání osobních údajů
Za účelem naplnění účelu aplikace, tedy zprostředkování dobrovolnické pomoci, předává MU osobní údaje dobrovolníků (subjektů údajů), které byly poskytnuty v aplikaci, třetím osobám – příjemcům pomoci – tedy převážně zdravotnickým zařízením a ústavům sociálních služeb.

Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl udělen souhlas se zpracováním, nejdéle po dobu 1 roku od poslední aktivity dobrovolníka (subjektu údajů) v rámci dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ, tzn. od poslední registrace ke konkrétní dobrovolnické činnosti. 

Uplatnění práv subjektu údajů
Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR vůči správci, a to buď

(a) písemnou žádostí s notářsky ověřeným podpisem zaslanou na adresu: Masarykova univerzita, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, nebo

(b) zasláním žádosti do datové schránky Masarykovy univerzity: 9tmj9e4.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Subjekt údajů má právo podat žádost, stížnost či podnět ke zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefonní číslo +420 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info