Zpracování a ochrana osobních údajů v aplikaci MUNI POMÁHÁ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) informuje Masarykova univerzita subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány jejich osobní údaje v mobilní a webové aplikaci „MUNI POMÁHÁ“ (dále jen „aplikace“). 

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů subjektů údajů, tedy tím, kdo určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj, je 

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno,
IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224,
ID schránky: 9tmj9e4.

Masarykova univerzita (dále též MU, správce) je veřejnou vysokou školou univerzitního typu podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). V rámci svého hlavního poslání svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací a v souvislosti s ní vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a s nimi související činnosti. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřencem pro ochranu osobních údajů Masarykovy univerzity je Iva Zlatušková, e-mailová adresa poverenec@muni.cz, telefonní čísla +420 549 49 1030, +420 603 289 580, osobní webová stránka https://www.muni.cz/lide/2351-iva-zlatuskova.

Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně osobních údajů v rámci aplikace nebo k uplatnění svých práv.

Zásady pro zpracování osobních údajů
Osobní údaje Masarykova univerzita zpracovává pouze v rozsahu, který je nezbytně nutný pro funkčnost aplikace. Osobní údaje jsou chráněny a zabezpečeny v maximální možné míře dle standardů správce a v souladu s platnými právními předpisy.  

Při zpracovávání správce dodržuje veškeré zásady pro zpracování osobních údajů dle obecného nařízení. Zásady a pravidla při zpracování osobních údajů na Masarykově univerzitě upravuje Směrnice MU č. 1/2018 „Ochrana a zpracování osobních údajů“. 

Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování je zprostředkování kontaktu mezi dobrovolníkem a příjemcem pomoci, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a zajištění komunikace mezi dobrovolníkem, příjemcem pomoci a dobrovolnickým centrem. 

Kategorie osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány
Masarykova univerzita zpracovává v aplikaci osobní údaje těchto kategorií osob – subjektů údajů: 

v mobilní aplikaci osobní údaje dobrovolníků, kterými jsou 

  • zaměstnanci, tj. osoby v pracovně-právním vztahu k MU, 
  • studenti, tj. osoby účastnící se všech forem vzdělávání na MU, 
  • fyzické osoby bez pracovně-právního či jiného vztahu k MU, 

ve webové aplikaci osobní údaje fyzických osob – příjemců pomoci. 
Masarykova univerzita zpracovává ve webové aplikaci osobní údaje fyzických osob – příjemců pomoci.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Masarykova univerzita zpracovává tyto osobní údaje poskytnuté v mobilní aplikaci jednotlivými dobrovolníky: 
jméno, příjmení, telefonní číslo, primární elektronická adresa, případně sekundární elektronická adresa, adresa bydliště, případně adresa přechodného nebo dočasného místa pobytu, a dále škola/školy, fakulta/fakulty a studijní obor/obory, pokud je dobrovolník studentem.  

Masarykova univerzita zpracovává tyto osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami – příjemci pomoci – prostřednictvím webové aplikace: 
jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, elektronická adresa. 

Právní důvody pro zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů v aplikaci probíhá na základě souhlasu subjektů údajů.

Předávání osobních údajů
Za účelem naplnění účelu aplikace, tedy zprostředkování dobrovolnické pomoci, předává MU osobní údaje dobrovolníků (subjektů údajů), které byly poskytnuty v aplikaci, třetím osobám – příjemcům pomoci – tedy převážně zdravotnickým zařízením a ústavům sociálních služeb.  

V rámci spolupráce s ústředními státními orgány nebo samosprávnými územními celky (kraje), případně jejich dodavatelskými či servisními organizacemi nebo subdodavatelskými společnostmi, může dojít ke smluvně ošetřenému rozšíření používání aplikace na krajskou nebo celostátní úroveň. 

Předávání údajů dobrovolníka příjemcům pomoci probíhá také prostřednictvím zasílaných SMS zpráv. Při rozesílání zpráv dochází ke sdílení osobních údajů dobrovolníka v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo a osobních údajů příjemce pomoci v rozsahu: telefonní číslo, se společností KONZULTA BRNO. MU má se společností KONZULTA BRNO uzavřenou zpracovatelskou smlouvu, která adekvátně pokrývá požadavky kladené na bezpečnost zpracování osobních údajů ze strany obecného nařízení. 

Za účelem zvýšení bezpečnosti aplikace a ověřování identity dobrovolníka je součástí aplikace ověření telefonního čísla dobrovolníka. Pro ověření jsou sdíleny osobní údaje dobrovolníka v rozsahu: telefonní číslo, se společností KONZULTA BRNO. MU má se společností KONZULTA BRNO uzavřenou zpracovatelskou smlouvu, která adekvátně pokrývá požadavky kladené na bezpečnost zpracování osobních údajů ze strany obecného nařízení. 

Za účelem evidence adres dobrovolníků a příjemců pomoci, umožnění jejich filtrace dle městských částí, PSČ, obcí a krajů a zobrazení v mapách (pro veřejnost anonymizovaných), využívá aplikace automatický našeptávač adres ARCDATA společnosti ESRI. S touto společností jsou sdíleny osobní údaje v rozsahu: adresa bydliště, případně adresa přechodného nebo dočasného místa pobytu u dobrovolníků a příjemců pomoci.  

V případě dobrovolníků koordinátorů dále: IP adresa, typ zařízení a/nebo prohlížeče. MU má se společností ESRI uzavřenou zpracovatelskou smlouvu, která adekvátně pokrývá požadavky kladené na bezpečnost zpracování osobních údajů ze strany obecného nařízení. 

Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl udělen souhlas se zpracováním: 

  • dobrovolník: po dobu tří let od poslední aktivity dobrovolníka v rámci dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ, tzn. od posledního přihlášení do aplikace, 
  • příjemce pomoci: po dobu tří let od data zadání poslední žádosti o pomoc. 

Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo  

  • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,  
  • požadovat přístup ke svým osobním údajům,
  • požadovat jejich opravu nebo výmaz,  
  • požadovat omezení zpracování, a  
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby. 

Uplatnění práv subjektu údajů
Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů vůči správci, a to buď  

(a) písemnou žádostí s ověřeným podpisem zaslanou na adresu: Masarykova univerzita, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, nebo 
(b) zasláním žádosti do datové schránky Masarykovy univerzity: 9tmj9e4, nebo 
(c) zasláním žádosti formou e-mailové zprávy z institucionální elektronické adresy MU na adresu: poverenec@muni.cz. 

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svoje právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zasláním zprávy na elektronickou adresu pomoc@muni.cz, nebo zakliknutím možnosti „odvolávám souhlas“ v aplikaci. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Subjekt údajů má právo podat žádost, stížnost či podnět ke zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je  

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,  
ID datové schránky: qkbaa2n, 
telefonní číslo +420 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz, elektronická adresa posta@uoou.cz. 

Brno, 1. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info