Zpracování a ochrana osobních údajů v aplikaci MUNI POMÁHÁ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) informuje Masarykova univerzita subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány jejich osobní údaje v mobilní a webové aplikaci „MUNI POMÁHÁ“ (dále jen „aplikace“).

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů subjektů údajů, tedy tím, kdo určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj, je

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno,
IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224,
ID schránky: 9tmj9e4.

Masarykova univerzita (dále též MU, správce) je veřejnou vysokou školou univerzitního typu podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). V rámci svého hlavního poslání svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací a v souvislosti s ní vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a s nimi související činnosti.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřencem pro ochranu osobních údajů Masarykovy univerzity je Iva Zlatušková, e-mailová adresa poverenec@muni.cz, telefonní čísla +420 549 49 1030, +420 603 289 580, osobní webová stránka https://www.muni.cz/lide/2351-iva-zlatuskova.

Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně osobních údajů v rámci aplikace nebo k uplatnění svých práv.

Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování je zprostředkování kontaktu mezi dobrovolníkem (subjektem údajů) a příjemcem pomoci, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a zajištění komunikace mezi dobrovolníkem, příjemcem pomoci a dobrovolnickým centrem.

Kategorie osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány
Masarykova univerzita zpracovává v mobilní aplikaci osobní údaje těchto kategorií osob – dobrovolníků (subjektů údajů):
zaměstnanci, tj. osoby v pracovně-právním vztahu k MU,
studenti, tj. osoby účastnící se všech forem vzdělávání na MU,
fyzické osoby bez pracovně-právního či jiného vztahu k MU.

Masarykova univerzita zpracovává ve webové aplikaci osobní údaje fyzických osob – příjemců pomoci.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Masarykova univerzita zpracovává tyto osobní údaje poskytnuté v mobilní aplikaci jednotlivými dobrovolníky (subjekty údajů):
jméno, příjmení, telefonní číslo, primární elektronická adresa, případně sekundární elektronická adresa, adresa bydliště, případně adresa přechodného nebo dočasného místa pobytu, a dále škola/školy, fakulta/fakulty a studijní obor/obory, pokud je dobrovolník studentem.

Masarykova univerzita zpracovává tyto osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami – příjemci pomoci - prostřednictvím webové aplikace:
jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, elektronická adresa.

Právní důvody pro zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů v aplikaci probíhá na základě souhlasu subjektů údajů.

Předávání osobních údajů
Za účelem naplnění účelu aplikace, tedy zprostředkování dobrovolnické pomoci, předává MU osobní údaje dobrovolníků (subjektů údajů), které byly poskytnuty v aplikaci, třetím osobám – příjemcům pomoci – tedy převážně zdravotnickým zařízením a ústavům sociálních služeb.

V rámci spolupráce s ústředními státními orgány nebo samosprávnými územními celky (kraje), případně jejich dodavatelskými či servisními organizacemi nebo subdodavatelskými společnostmi, může dojít ke smluvně ošetřenému rozšíření používání aplikace na krajskou nebo celostátní úroveň.

Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl udělen souhlas se zpracováním:

  • dobrovolník: po dobu tří let od poslední aktivity dobrovolníka v rámci dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ, tzn. od poslední registrace ke konkrétní dobrovolnické činnosti,
  • příjemce pomoci: po dobu tří let od data přijetí poslední pomoci.

Uplatnění práv subjektu údajů
Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR vůči správci, a to buď

(a) písemnou žádostí s ověřeným podpisem zaslanou na adresu: Masarykova univerzita, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, nebo
(b) zasláním žádosti do datové schránky Masarykovy univerzity: 9tmj9e4.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Subjekt údajů má právo podat žádost, stížnost či podnět ke zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
ID datové schránky: qkbaa2n,
telefonní číslo +420 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz, elektronická adresa posta@uoou.cz.

Brno, 15. 3. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info