Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zněním Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) tímto uděluji Masarykově univerzitě, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77, Brno souhlas s evidencí a zpracováním mnou uvedených osobních údajů (jména, příjmení, rodného příjmení, e-mailové adresy a roku ukončení studia) k zasílání informací z Masarykovy univerzity.

Dále prohlašuji a potvrzuji, že jsem byl ze strany Masarykovy univerzity informován a poučen o možnosti uplatnit svá práva subjektu údajů za podmínek stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, konkrétně právo:

(i) na přístup k osobním údajům;

(ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;

(iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;

(iv) na omezení zpracování osobních údajů;

(v) na přenositelnost údajů;

(vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;

(vii) podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, který je udělen na dobu 10 let ode dne jeho udělení, mohu kdykoli odvolat (odkaz na odvolání bude součástí každé zaslané zprávy), a že bližší informace o mých právech a zpracování mých osobních údajů ze strany Masarykovy univerzity mi poskytne pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese poverenec@muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info