Senioři děkují za pomoc

22. 9. 2020

Po celou dobu chodu dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ s radostí přijímáme poděkování v nejrůznější formě od organizací i jednotlivců, seniorů i celých rodin za pomoc poskytnutou našimi dobrovolníky. Velice často se jedná o důležité povzbuzení pro všechny, kdo se do pomoci zapojují, a nejen proto jsou tato poděkování pro nás velice důležitá.

Již v prvním týdnu chodu našeho centra, v březnu, jsme zprostředkovali pomoc paní doktorce Janě Vrabcové. Studentka pedagogické fakulty jí pomohla s nákupem. Od této doby přišla paní Vrabcová do kontaktu s vícero dobrovolníky Masarykovy univerzity a nás těší, že s některými z nich je v kontaktu i dnes.

Rádi uveřejňujeme poděkování všem dobrovolníkům, které nám paní Vrabcová zaslala.

Poděkování seniorů za pomoc během koronavirové pandemie

Pandemie COVID 19 nás zpočátku překvapila, ale především v mnohém poučila. Naslouchali jsme pádným argumentům a  doporučením lékařů – specialistů a  vědcům z dalších vědních oborů. Začali jsme si vážit jejich znalostí, mezinárodní spolupráce a úsilí českých vědců při společném hledání účinného léku nebo vakcíny proti COVIDU 19. Sledovali jsme pokyny a  restriktivní opatření navrhovaná vládou, parlamentem ČR a schválená prezidentem republiky na ochranu veřejného zdraví ve stavu nouze. Uvědomovali jsme si závažnost zdravotní krize, i když se nám některá nařízení nezamlouvala, např. domácí izolace. Mimo jiné jsme si připomněli, jak je důležitá osobní i domácí hygiena, zdravá výživa, posilování imunity, pohybová aktivita a sociální kontakt. Pocity sounáležitosti s rodinou, přáteli, pracovním či studijním kolektivem, naším okolím a českou zemí vyvolaly ohromnou vlnu solidarity. Jejím symbolem se stala „ochranná rouška“. Šilo se doma, v  zaměstnání – podle možností a schopností. Protože byla přerušena výuka na vysokých školách, využívaly se jejich laboratoře k testování odběrů od občanů. Některá výzkumná oddělení, vybavená moderními technologiemi, začala vyrábět respirátory, ochranné štíty a ventilátory pro fakultní nemocnice, hygieniky, záchranáře v terénu aj. Věda, výzkum a praktická výuka studentů vysokých škol ve spolupráci s přímou výrobou v podnicích iniciativně pomáhaly vykrýt nedostatky v distribuci ochranných pomůcek.

Zejména vysokoškolští studenti se začlenili do  dobrovolnických center při univerzitách, včetně Sokola, Červeného kříže, Charity aj., aby na vyžádání pomáhali starším, zdravotně postiženým a  osamělým občanům. Mezigenerační pomoc studentů nás překvapila a potěšila. Docházeli za námi s úsměvem, energií mládí, chutí do života a optimismem. Pomáhali s  nákupy potravin, vyzvedávali nám léky a doprovázeli nás k odborným lékařům.

Naše poděkování za  sociální cítění a  pomoc posíláme také kulturním střediskům Omega, v  jejichž působnosti fungují Senior Pointy, v  prostorách úřadů jednotlivých městských částí. Zaměstnanci Senior Pointů rozdávali seniorům zdarma ochranné roušky a spreje. V neposlední řadě ve vší upřímnosti děkujeme vedoucí zařízení „GERICON – služby pro seniory“ Magdě Malé, která na  požádání zajistila, společně s  fi rmou Adria, zdarma obědy i  s  dovozem, respirátory nebo roušky.

Můžeme si jen přát, aby se s překonáním pandemie neoslabila nebo téměř nezanikla vzájemná spolupráce, pomoc, soucítění, tolerance a  úcta. A  to vše, ve  smyslu, jak hlásá moderní křesťanské evangelium: je zapotřebí žít v solidárním sbližování různých duchovních kultur v době zdravotního ohrožení.

PhDr. Jana Vrabcová, CSc.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info